ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อท
24 April 2021, 9:24 am

จัดหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษมีห้องน้ำ โรงพยาบาลป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,199,500.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(30).pdf

/userfiles/ข้อกำหนดการปรับปรุง.pdf

/userfiles/แบบ ก_35.pdf

/userfiles/ปร6(ปร5ก+ปร5ข).pdf

/userfiles/ประกาศ(38).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(35).pdf