ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กท
20 April 2021, 2:53 pm

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

/userfiles/ประกาศ(37).pdf

/userfiles/ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอาก.pdf

/userfiles/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป.pdf

/userfiles/ราคากลาง และรายละเอียดและคุณลักษณะ.pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคาจ้าง(1).pdf

ประกาศยกเลิกการจัดจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กท

/userfiles/ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับ.pdf