ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 January 2021, 10:33 am

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 833,000 บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(29).pdf

/userfiles/กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา(2).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(14).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(34).pdf