ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 December 2020, 11:51 am

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง__.pdf

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคา่อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

7,909,000.00 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(28).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(13).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(33).pdf

/userfiles/เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม(1).pdf

/userfiles/เครื่องตรวจอวัยวะภายใน(1).pdf

/userfiles/เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์(1).pdf

/userfiles/ตู้อบเด็ก(1).pdf

/userfiles/กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา(1).pdf

/userfiles/เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่(1).pdf

/userfiles/ครุภัณฑ์ในรถพยาบาล(1).pdf