ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 December 2020, 11:37 am

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รพ_ป่าตอง(1).pdf

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 915,000 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(27).pdf

/userfiles/เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า.pdf

/userfiles/ชุดเครื่องมือตรวจหูคอจมูก.pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(12).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(32).pdf