เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
30 November 2020, 5:56 pm

/userfiles/แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์(ร่างประกาศ).pdf

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(26).pdf

/userfiles/ร่างประกาศ(6).pdf

/userfiles/เครื่องช่วยกระบวนการปั๊ม.pdf

/userfiles/เครื่องตรวจอวัยวะภายใน.pdf

/userfiles/เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์.pdf

/userfiles/ตู้อบเด็ก.pdf

/userfiles/กล้องจุลทรรศน์ตรวจตา.pdf

/userfiles/เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่.pdf

/userfiles/ครุภัณฑ์ในรถพยาบาล.pdf