ประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภ
3 November 2020, 9:32 am

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาแบบอัตโนมัติ จำนวน 38 รายการ

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,867,765.80 บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)

/userfiles/ราคากลาง(25).pdf

/userfiles/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ(1).pdf

/userfiles/performance.pdf

/userfiles/ประกาศ(34).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(31).pdf