ประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก
29 August 2020, 11:10 am

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR และ DR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,584,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(23).pdf

/userfiles/TOR(17).pdf

/userfiles/ประกาศ(33).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(29).pdf