ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
28 August 2020, 2:12 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ของโรงพยาบาลป่าตอง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,709,338.00 บาท (สามล้านเจ็ดแสนเก้าพันสามร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

/userfiles/การคำนวณราคากลางงานจ้างเหมา.pdf

/userfiles/ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ(2).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(10).pdf

/userfiles/ประกวดราคาจ้าง.pdf

/userfiles/รายละเอียดแนบท้ายการจ้างเหมา.pdf