ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
24 August 2020, 11:14 am

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,044,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(22).pdf

/userfiles/TOR(16).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(9).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(28).pdf