ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 October 2019, 10:59 am

จังหวัดภูเก็ค มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ ชุดส่องตรวจและผ่าตัดภายในข้อผ่านกล้อง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,900,000 บาท (สี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(16).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(5).pdf

/userfiles/ชุดส่องตรวจและผ่าตัด.pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(22).pdf