ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้่วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 February 2019, 2:25 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 2,280,000 บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 

/userfiles/ราคากลาง(11).pdf

/userfiles/ประกาศ(27).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(18).pdf

/userfiles/เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ.pdf

/userfiles/เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค.pdf

/userfiles/ตู้เย็นเก็บเลือดขนาดไม่น้่อยกว่า20คิว.pdf

/userfiles/เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก.pdf

/userfiles/เครื่องเอกซเรย์ในช่องปาก(1).pdf

/userfiles/ยูนิตทำฟัน(1).pdf