ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b
15 February 2019, 6:50 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ (HIS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(10).pdf

/userfiles/ประกาศจังหวัดภูเก็ต(4).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(17).pdf

/userfiles/คุณลักษณะเฉพาะ(4).pdf