ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 January 2019, 3:52 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้

เป็นเงินทั้งสิ้น 814,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(8).pdf

/userfiles/spec(9).pdf

/userfiles/ประกาศ(25).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(15).pdf