ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่งเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 October 2018, 3:16 pm

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)

จำนวน 11 เดือน ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(5).pdf

/userfiles/TOR(10).pdf

/userfiles/ประกาศ(23).pdf

/userfiles/เอกสารประกวด.pdf