ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 September 2018, 3:06 pm

โรงพยาบาลป่าตองมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,260,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

/userfiles/ราคากลาง(3).pdf

/userfiles/ประกาศ(21).pdf

/userfiles/TOR(8).pdf

/userfiles/เอกสารประกวดราคา(12).pdf